طراحی و تولید محصولات صنایع چوب

تحلیل های طراحی محصول

تحلیل های طراحی تولید یک محصول شامل، تحلیل تنش، تحلیل تناسب شکل هندسی، تحلیل مکانیک، محاسبات جرم، آنالیز تلورانس و در نهایت بهینه سازی هندسی مدل می باشد. کیفیت نتایج مستقیماً وابسته به کیفیت انجام تحلیل ها می باشد. فرایند ساخت بر اساس نقشه ها یا خروجی های مناسب بدست آمده از مرحله طراحی با فعالیت های کارگاهی آغاز می گردد و با تولید محصول پایان خواهد یافت. فرآیند ساخت یک محصول شامل: طرح ریزی، انتخاب مواد، انتخاب و ساخت ابزار، برنامه ریزی ماشین و تست کیفیت در مراحل مختلف تولید می باشد. بعد از کنترل کیفیت نهایی، قطعات، مونتاژ و بسته بندی شده، به آنها شناسه ای تعلق گرفته و راهی بازار مصرف خواهند شد.

تولید محصول

فرایند تولید یک محصول به بخش های مختلفی تقسیم می گردد. طراحی ، از زمان احساس نیاز به وجود یک محصول جدید آغاز می شود. این نیاز حاصل دریافت اطلاعات بازار مصرف و مشتریان توسط مدیر یک مجموعه تولیدی می باشد. زمانی که اطلاعات مربوطه به محصول جمع آوری شد، خصوصیات طرح مشخص می شوند و از لحاظ اجرایی امکان سنجی طرح بر اساس اطلاعات جمع آوری شده انجام خواهد شد. سپس جزئیات طرح مشخص می شوند. جزئیات طرح شامل تصور و تجسم از طرح، آینده ی محصول، نقشه های دو بعدی و تهیه مدل هندسی سه بعدی از طرح مورد نظر می باشند.

عناصر اتوماسیون صنعتی

امروزه فرایند ساخت با لگویی از کاهش هزینه و افزایش کیفیت در مفهوم یک رقابت جهانی همراه است. صنایع مختلف ماندگار نخواهند بود مگر اینکه محصولات خود را با کیفیتی بالاتر و قیمتی پایین تر، روانه بازار نمایند و این امر رقابت جهانی را برای کاهش مشکلات تولید به وجود آورده است.

فرآیند ساخت یک محصول

فرآیند ساخت یک محصول شامل: طرح ریزی، انتخاب مواد، انتخاب و ساخت ابزار، برنامه ریزی ماشین و تست کیفیت در مراحل مختلف تولید می باشد. بعد از کنترل کیفیت نهایی، قطعات، مونتاژ و بسته بندی شده، به آنها شناسه ای تعلق گرفته و راهی بازار مصرف خواهند شد. فرایند ساخت بر اساس نقشه ها یا خروجی های مناسب بدست آمده از مرحله طراحی با فعالیت های کارگاهی آغاز می گردد و با تولید محصول پایان خواهد یافت.